การแสดงผล

+
-

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 พ.ย. 2565 20:32:19

...
...
...
...
...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายโกเมศ ปิยะพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อภาคบังคับให้มีทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างรายได้สู่ครอบครัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการดำเนินโครงการฯ การกำหนดวันที่จะดำเนินการตามขั้นตอนฯ การพิจารณาหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม การมอบหมายภารกิจการจัดทำแบบสอบถามแบบสรุปฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้ มีการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้ง การรายงานแผนงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสตูลประจำปี 2566