การแสดงผล

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

19 มิ.ย. 2565 19:55:26

...
...
...
...
...

วันที่  19 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ รวมจำนวน 17 คน