การแสดงผล

+
-

การศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ

28 ก.พ. 2567 21:40:53

...
...
...
...
...
ศึกษาดูงาน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสตูล ปี 2567” วันที่27 กุมภาพันธ์ 2567 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงาน และรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและเข้าชมโรงฝึกงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 8 คน ผู้ปกครอง จำนวน 3 คน ครู จำนวน 4 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมศรีสโตย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ภายในกิจกรรม มีอบรมเรื่องการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล , แนะแนวอาชีพ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล , การบรรยายชี้แจงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ และด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล