การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

29 ม.ค. 2567 18:55:33

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล บูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสตูล ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีสุดท้าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เตรียมกำลังแรงงานให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ โดยมีนางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับนายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม และ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 คน ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล