การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

18 ม.ค. 2567 17:11:07

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีสุดท้าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เตรียมกำลังแรงงานให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2567 จำนวน 20 คน ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล