ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำกระเป๋าจากผ้า 30 ปกติ 8 มีนาคม 2567 12 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
2 การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์(-) 30 ปกติ 8 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
3 การจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม Autodesk Moldflow Insight(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 9 มีนาคม 2567 30 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
4 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์(เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 9 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
5 สาขาการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก (เฉพาะผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 30 ปกติ 9 มีนาคม 2567 30 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
6 การเขียนโปรแกรม PLC ด้วย CODESYS 30 ออนไลน์ 9 มีนาคม 2567 17 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เต็ม
7 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เต็ม
8 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
10 การนวดหินร้อน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
11 การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
12 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เต็ม
13 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
14 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
15 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
16 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ (เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
17 การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย(ฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกบ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ) 18 ปกติ 11 มีนาคม 2567 13 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เต็ม
18 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ออนไลน์ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
19 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(-) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
20 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
21 การทำไม้กวาด 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
22 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
23 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
24 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม