การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 หนังสือรับรอง รอบที่ 2/2559 980
38 หนังสือรับรอง รอบที่ 1/2559 721
39 แผนการฝึกอบรมประจำ เดือนมีนาคม 2,493
40 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ พรบ.2545 4,831
41 แบบแนบท้ายประกาศ+รายละเอียดฝึกเตรียมปรับใหม่ฯ.doc 547
42 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ป 221 1,844
43 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 15 (วันที่ 4 มกราคม 2559) 1,282
44 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 14 (วันที่ 16 ธันวาคม 2558) 807
45 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 13 (วันที่ 8 ธันวาคม 2558) 857
46 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 12 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) 826
47 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 11 (วันที่ 16 กันยายน 2558) 943
48 หนังสือรับรองหลักสูตร รอบที่ 10 (วันที่ 14 กันยายน 2558) 858