การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 หนังสือรับรองหลักสูตร (รอบอนุมัติ 13 มีนาคม 2561) 838
26 หนังสือรับรองหลักสูตร (รอบอนุมัติ 23 กุมภาพันธ์ 2561) 822
27 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2561 466
28 ความรู้ เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
29 ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 645
30 ทะเบียนวิทยากร 1,005
31 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 2,978
32 ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1,741
33 เดือน พฤษภาคม 1,065
34 ฝยฝป3 849
35 ตารางการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน 60 วัน ปีปฏิทิน 2560 869
36 การยื่นส่งเงินสมทบ (สท.2) ประจำปี 2559 2,524