การแสดงผล

+
-

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 พ.ย. 2566 12:56:10

...
...
...
...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี และมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ ห้องประชุมปาริชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วม