การแสดงผล

+
-

สนพ.สระุบุรี ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมอแรงงานสระบุรีโดยนายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เป็นประธานในการประชุมปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงงานดัดแปลง ซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟรถรางไฟฟ้า อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โดยโครงการดัล่าวเน้นส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ และการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน