การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลต่อเนื่อง

12 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน  2565 ให้กับกลุ่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 20 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแก่แรงงานให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม