การแสดงผล

+
-

แนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

21 พ.ย. 2566 10:45:12

...
...
...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้แทนจากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด  (ปูนตราเสือ) บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย SCG เข้าพบนายประพันธ์ หนูสันทัด 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เพื่อประชุมหารือตามแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง ดังนี้
1. การจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิทยากรต้นแบบ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ การก่ออิฐ การฉาบปูน งานติดต้้งคอนกรีตมวลเบา การปูกระเบื้องและพื้นผนัง งานหินขัด เทคโนโลยีและนวัตกรรมงานพื้นและผนัง และการเพิ่มมูลค่าในงานฉาบตกแต่งผนัง โดยมีแผนการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
2. แนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 26)  ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจัดทำมาตรฐาน จำนวน 12 สาขาอาชีพ ซึ่งสถาบันฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี