การแสดงผล

+
-

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ไฟล์แนบ :: 68_File_20210514113527492_14052564120454_.pdf ดาวน์โหลด