การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน อายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และแบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 355
50 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ต.ค.63 383
51 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 312
52 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และข้อกำหนดขอบเขตการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 796
53 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Annual Report 2020) 471
54 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 462
55 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 840
56 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.ย.63 319
57 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 637
58 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 435
59 ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 313
60 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ส.ค.63 322