การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 แผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2564 ( 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64) ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 516
38 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.พ. 64 530
39 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 253
40 มาตรการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 266
41 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ม.ค. 64 276
42 รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 10 833
43 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 239
44 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธ.ค.63 244
45 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พ.ย.63 316
46 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดระคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 247
47 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 1,024
48 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 323