การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 526
26 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ สำหรับการฝึกอบรมปี พ.ศ. 2564 390
27 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เม.ย.64 201
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม - มีนาคม 2564) 421
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 617
30 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มี.ค. 64 226
31 คู่มือแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 475
32 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 328
33 แผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2564 ( 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64) ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 466
34 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.พ. 64 484
35 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 208
36 มาตรการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 218