การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) 914
26 ผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) 469
27 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิ.ย. 64 592
28 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พ.ค. 64 561
29 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 596
30 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ สำหรับการฝึกอบรมปี พ.ศ. 2564 469
31 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เม.ย.64 254
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม - มีนาคม 2564) 470
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 687
34 งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มี.ค. 64 276
35 คู่มือแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 525
36 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 383