การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แผนการเบิกจ่ายปี 2565 393
14 ผลการเบิกจ่ายปี 64 402
15 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 393
16 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 381
17 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 200
18 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 188
19 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปี 2565 184
20 เอกสารเผยแพร่งบทดลอง เดือนตุลาคม 2564 598
21 เอกสารงบทดลอง ประจำปี 2564 397
22 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 398
23 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 373
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 873