การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศปฏิญญาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามเป็นองค์กรคุณธรรม 30
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 29
3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้เข้ารับการฝึก 118
4 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 176
5 รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 164
6 โครงการสร้างสรรค์คุณธรรมนำจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 149
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 172
9 แผนการเบิกจ่ายปี 2565 335
10 ผลการเบิกจ่ายปี 64 337
11 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 340
12 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 330