การแสดงผล

+
-

สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เอเชียติค และอัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว

21 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) การยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานประกอบกิจการ (สท.8) การส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การส่งลูกจ้างเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบกิจการ บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด และบริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด