การแสดงผล

+
-

สนพ.สมุทรสงคราม รับการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

9 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
   วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนงาน/โครงการของกรม นโยบายสำคัญ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งให้กำลังใจ และคำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยมีนายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
   จากนั้นตรวจเยี่ยมและติดตามผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2565 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม