การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์

5 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการทดสอบฯ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ให้เป็นไปตามระเบียบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ