ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 1 เมษายน 2566 5 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
4 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
5 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
6 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
7 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
8 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
9 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
10 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
11 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เต็ม
12 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
13 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
14 ช่างปูกระเบื้อง 30 ปกติ 4 เมษายน 2566 8 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
15 PLC Mitsubisih GX-Work 3 Basic 24 ปกติ 4 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
16 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 6 เมษายน 2566 8 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
17 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 280 ปกติ 10 เมษายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
18 ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 10 เมษายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
19 การจักสานผักตบชวา 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
20 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม
21 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 18 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
22 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
23 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
24 ช่างแต่งผมสตรี 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม