ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 4 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
2 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 5 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 2 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 28 ก.พ. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
6 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 6 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
7 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 3 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 28 ก.พ. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สมัคร
9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
10 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml 2 1 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
11 ผู้ประกอบอาหารไทย 4 6 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 11 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
13 พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 1 13 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 8 13 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 4 14 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 8 14 มี.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
17 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 18 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 22 มี.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 เม.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
20 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 15 9 เม.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 24 เม.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
22 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
23 ISO 9606-1 111 P FW FM1 1 10 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 21 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร