ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า(อบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อบรมทีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด