การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริต สนพ.สมุทรสาคร

ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดสมุทรสาคร >>> 

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร >>> 

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  >>>  

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน >>>