การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กิจกรรมระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 (18 ชั่วโมง)

มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 20 คน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร