การแสดงผล

+
-

วารสาร DSD NEWS ปีที่ 12 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2567

17 เม.ย. 2567 00:00:00

...
วารสาร
DSD NEWS
ปีที่ 12 ฉบับที่ 55
มกราคม - มีนาคม 2567
"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ผลักดันและเพิ่มจำนวนสาขาช่างที่จำเป็นต่อการทำงาน หรือตลาดแรงงานมีความต้องการสูง เพื่อให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงเรื่องอัตราค่าจ้างที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดเพื่อจ่ายค่าจ้าง"
นางสาวบุปผา เรืองสุด /อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/8 กุมภาพันธ์ 2567
กดที่ภาพเพื่อเปิด e-book
 
"กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในทุก ๆ ด้าน ทั้ง Soft Skil ที่ทุกสาขาอาชีพต้องมีทักษะเหล่านี้ รวมถึงทักษะเฉพาะด้านที่เป็นทักษะด้านช่างฝีมือ ซึ่งมีหน่วยฝึกตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเอง สามารถประสานความร่วมมือหรือขอคำแนะนำต่าง ๆ ได้ หรือแรงงานที่สนใจฝึกอบรมสามารถเข้าไปฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย"
นางสาวบุปผา เรืองสุด/อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/14 มีนาคม 2567