ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร