ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(เป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร