ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร