การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา.pdf 251
26 5_File_17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ_16122559161716_.doc 224
27 5_File_16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ_16122559161716_.doc 350
28 5_File_15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน_16122559161716_.doc 277
29 14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.pdf 259
30 13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 336
31 12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 264
32 11การขอมีสมุดประจำตัว.pdf 269
33 7 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_15122558100257_.doc 327
34 8 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ_15122558100257_.doc 279
35 9 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_15122558100257_.doc 361
36 10 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _15122558100257_.doc 328