การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 17,669
26 หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไม้เครื่องเรือน 5,183
27 แบบคำขอรับ Username และ Password การใช้ระบบ e-service 2,883
28 หนังสือรับรองหลักสูตร 10,455
29 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประจำปี 2558 5,754
30 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ปรับปรุงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 7,140
31 หนังสือรับรองหลักสูตร 10,528
32 คำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป (17มิ.ย.58) 16,929
33 ขอให้ส่งแผนการฝึกอบรม (17 มิ.ย.58) 1,596
34 ขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ พรบ. (17 มิ.ย.58) 2,674
35 ขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกอบรม 2,187
36 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน 1,505