การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน(รูปแบบใหม่) 150
2 คู่มือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 724
3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 333
4 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 594
5 ใบสมัครเข้ารับฝึกอบรมฝีมือ ศูนย์ฝึกอบรม 1,060
6 แบบ สท.2 ปี 65 519
7 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองความรู้ความสามารถ) 217
8 กำหนดอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 167
9 สท.2 ปี 2564 1,118
10 หนังสือมอบอำนาจรับแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 820
11 คู่มือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและคู่มือครูแนะแนว 715
12 แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 600