การแสดงผล

+
-

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (280 ชั่วโมง) แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

26 พ.ค. 2566 10:48:40

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (280  ชั่วโมง) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 13 ก.ค. 2566 ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 7 คน