การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล เป็นผู้แทนเข้าประชุมเร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4? โดยมีผู้ว่าราช?การจังหวัดสมุทร?ปราการ? เป็นประธานในการประชุม

20 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้ นางกาญจนา อ่อนละมัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล เป็นผู้แทนเข้าประชุมเร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม สรุปประเด็นสำคัญการประชุม ดังนี้
1. เร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ให้ลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10 จากค่ามาตรฐาน
2. เร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564 - สิงหาคม 2565) ให้ลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 20 จากค่ามาตรฐาน
3. ให้หน่วยงานราชการคีย์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเบนซินของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป