การแสดงผล

+
-

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ

2 เม.ย. 2567 16:19:10

...
...
...
...

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (Progress Review) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ รับตรวจประเด็นนโยบายทักษะดี การติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ