การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 46
2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 36
3 เทรนด์ IOT.png 183
4 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 127
5 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 136
6 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 104
7 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 199
8 1646713939480.jpg 79
9 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 103
10 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 106
11 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 144
12 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2563.pdf 1515