ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
2 การตัดเย็บเสื้อเชิ้ต(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
3 ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในISO9001:2015(เฉพาะผู้ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ) 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
4 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60) 60 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 20 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
5 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
6 การทำขนมไทย(ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 18 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
7 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(กรุณาตรวจสอบมหมายโทรศัพท์และ E-Mail ให้ถูกต้อง) 30 ปกติ 6 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เต็ม
8 การเชื่อมทิก 30 ปกติ 7 ธันวาคม 2566 14 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
9 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 8 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
10 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 9 ธันวาคม 2566 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
11 การประยุกต์ใช้งาน Internet Of Things สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
12 การทำเบเกอรี่(ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 18 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เต็ม
13 เทคนิคการนวดไทย 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
14 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เป็นการฝึกอบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
15 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ(เฉพาะผู้ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ) 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
16 Advanced Excel 2010 30 ออนไลน์ 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
17 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เต็ม
18 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
19 เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
20 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
21 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
22 การจักสานเส้นพลาสติก(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
23 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
24 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) 18 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร