การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบร่างแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร พ.ศ 2566-2570

7 เม.ย. 2566 09:15:41

...
...
...

                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครโดยฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบร่างแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดสกลนคร พ.ศ 2566-2570 ฉบับปรับปรุง ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร