การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ

24 ม.ค. 2566 08:42:35

...
...
...

                วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบหมายให้คณะทำงานตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม สถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด 2.บริษัทรักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.พี คลีนนิ่ง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม