การแสดงผล

+
-

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

 

 

 

 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

 

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

กรุณาเลือกหลักเกณฑ์ที่ใช้คิดคะแนน
เลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

⇒ วุฒิการศึกษา

⇒ เป็นผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามสาขาที่บังคับ

⇒ ประสบการณ์ในการทำงาน ที่มีก่อนปีพ.ศ.2559 (ตรงกับสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน)

⇒ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับชาติ (สาขาที่เข้าแข่งขันตรงกับสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน)

⇒ ได้รับโล่รางวัล ในการประกอบอาชีพ (ตรงกับสาขาอาชีพขอรับการประเมิน)

⇒ เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ตรงกับสาขาอาชีพที่ขอเข้ารับการประเมิน หรือเป็นส่วนประกอบของสาขาอาชีพ