การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 การจำแนกลักษณะงานช่างเชื่อมและช่างแอร์แบบไหน? ที่เข้าข่าย ต้องมายื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 411
14 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 9) 208
15 ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 286
16 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมทิก 270
17 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมแม็ก 152
18 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 184
19 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 196
20 เอกสารบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 333
21 แบบ หนังสือรับรองการทำงาน 5F-SDD-05 244
22 คำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (แบบ คร.4) 164
23 หนังสือมอบอำนาจ 403
24 ใบสมัครวิทยากร (QA3121) 291