การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

5 เม.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

5 เม.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2564

5 เม.ย. 2564

วารสารสุจริต ปีที่ 21 ฉบับที่ 78 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

2 เม.ย. 2564

ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง"

2 เม.ย. 2564

การให้บริการทางโทรศัพท์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

2 เม.ย. 2564

การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

2 เม.ย. 2564

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการหรือข้อเสนอแนะ

2 เม.ย. 2564

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

2 เม.ย. 2564