การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงาน

14 ก.ย. 2564

แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

13 ก.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

13 ก.ย. 2564

ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

11 ก.ย. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

11 ก.ย. 2564

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

11 ก.ย. 2564

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

10 ก.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

10 ก.ย. 2564

แผน/ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2564

8 ก.ย. 2564