การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

25 มี.ค. 2565

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

25 มี.ค. 2565

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

25 มี.ค. 2565

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 มี.ค. 2565

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 มี.ค. 2565

เปิดฝึกอบรมหลักสูตร PLC ระดับ1

3 มี.ค. 2565

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ

1 ก.พ. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

13 ม.ค. 2565

ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับนักเดินทางด้วย DSD Service

23 ธ.ค. 2564