ไทย

การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 582
14 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 527
15 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 115
16 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1589
17 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2031
18 เกษตรไทย_5.pdf 1766
19 Trade War_edited _6.pdf 2363
20 FW Youth_4.pdf 798
21 Blockchain_7.pdf 2032
22 พรบ คอมพิวเตอร์.pdf 5914
23 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 7704
24 คู่มือติดต่อราชการ กศป..pdf 3747