การแสดงผล

+
- ไทย

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
3 ทดสอบระบบ(ทดสอบนะบบ) 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัคร
4 การทำเบเกอรี่ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เต็ม
6 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
7 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
8 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
9 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
10 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
11 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
12 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
13 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
14 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
15 Solidworks Advance Part(มีพื้นฐาน โปรแกรม Solidworks) 30 ออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
16 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เต็ม
17 PLC Mitsubisih GX-Work 3 Basic 24 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
18 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
19 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
20 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เต็ม
21 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 8 กุมภาพันธ์ 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
22 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
23 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
24 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ปกติ 9 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร