การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการการร้องเรียน 403
38 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2564 390
39 คู่มือขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 292
40 ทะเบียนการขอใช้ห้องประชุมของหน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับการบันทึกประวัติการใช้งาน 2,813
41 หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจำ 155
42 คู่มือการรับโทรศัพท์ 133
43 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ 31 สิงหาคม 2564 164
44 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 155
45 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 358
46 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 273
47 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 441
48 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 509