การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แผนการใช้จ่ายประประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 276
26 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 272
27 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 239
28 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 316
29 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 744
30 มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการการร้องเรียน 375
31 รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2564 359
32 คู่มือขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 264
33 ทะเบียนการขอใช้ห้องประชุมของหน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับการบันทึกประวัติการใช้งาน 2,073
34 หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจำ 129
35 คู่มือการรับโทรศัพท์ 106
36 ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ 31 สิงหาคม 2564 141