การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
109 ผังขั้นตอนกระบวนงานที่ 5 307
110 ผังขั้นตอนกระบวนงานที่ 4 226
111 ผังขั้นตอนกระบวนงานที่ 3 221
112 ผังขั้นตอนกระบวนงานที่ 2 258
113 ผังขั้นตอนกระบวนงานที่ 1 213
114 ข้อมูลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี 308
115 ข้อมูล สพภ 4 ราชบุรี 291
116 แบบตอบรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบาร์เทนเดอร์ 1,185
117 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 276
118 เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 348
119 แบบกรอกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามพรบ.2545 472
120 เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 492